Partnerja

Vazdime kotar o Lord Yehudi Menuhin, jekh kotar o po bare violinìstǎ e 20-tone śeliberśesqe, i maśhkarthemutni fondàcia Yehudi Menuhin Foundation (IYMF) kerdili sar jekh maśkarthemutni asociàcia and-o berś 1991 and-i Bruksèla. I mìsia e fondaciaqi si te ispidel o ʒanipe, i eksprèsia aj o pinʒaripe e kulturalone minoritetenqo, te vazdel i ròla e dombimatenqi and-o dostipe, aj te uscarel o evroputne mola, vaś te vazdel zorale phurtǎ maśkar o kultùre.

“Le sillon des Roms” Jorge Chaminé

YM logo 4Q

International Yehudi Menuhin Foundation IYMF, Belgium

Del pes krlo kadalenqe so o krlo na śunel pes

www.menuhin-foundation.com

Created by Lord Yehudi Menuhin, one of the greatest violinists of the 20th century, the International Yehudi Menuhin Foundation (IYMF) has been set up as an international non-profit making association in 1991 in Brussels. The mission of the IYMF is to encourage the awareness, expression and recognition of cultural minorities, to uphold the role of the arts in society, and promote the European values, in order to build enduring bridges among cultures.

Logo_ART-ACTIV

Art-Activ, Romania

Te keras siklăripnasqe alternative

Vazdime and-o 2012, i asociàcia Art-Activ si jekh biraipnikani organizàcia savi si la sar mìsia te kerel edukatìvo aj kulturàlo progràme aj servìse pal-o nevòje e manuśenqe, vaś te buxlǎrel o dromandre aj o kotorlipe e rromenqo and-o socio-kulturàlo ʒivipe, sarbarrindoj o hakaj vaś barabar śànse, te del vast aj te vazdel o multikulturàlo dostipe aj o interkulturàlo dialògo.

erio

 European Roma Information Office, Belgium

Te loïzas thaj te vazdas e Romane fondamentalo hakaja

www.erionet.eu

European Roma Information Office (ERIO) si jekh maśkarthemutni organizàcia advokaciaqi, vazdime k-o 2003 aj beśalnǎça k-i Bruksèla. O ERIO ispidel i politikani aj publìko diskùsia pal-o rromane butǎ dindoj faktuàlo aj xor informàcie pala but politikaqe pućhimàta phandle e evroputne uniaqe instituciença, e rromane organizaciença, e raipnikane instituciença aj e maśkarthemutne strukturença.

ETP Slovensko, Slovakia

Pakias kaj sa śaj te menil pes pozitivo

www.etp.sk

ETP-aqi mìsia si te zorǎrel i integràcia e rromenqi prdal o vazdipe e kapacitetenqo individual aj kolektiv. I ETP kerel o phandlipe maśkar ekspèrtǎ aj o komunitète prdal o “vazdipe e phurtěnqo” p-o manuśenqo, sociàlo aj ekonomikano kapitàli and-e ćorre komunitète thaj del vast te paruvel akala komunitète kotar ćorre k-o komunitète save siklǒn sa o ʒivipe

logo

logologo

The Mosaic Art And Sound Ldt, United-Kingdom

I musika si art thaj siklăripe

www.mosaicartsound.com

Mosaic Art and Sound Ltd. si jekh privàto kompània savi organizisarel festivàlǎ klasikone aj tradicialone muzikaqe aj vi kùrse aj seminàrǎ pal-i muzìka. Mosaic kerda kulturàlo projèkte phandle humanitarone resença prdal i muzìka. Ov sas o kordinatòri jekhe rodipnasqe projektesqo savo rodel sas o efèkte e baśenqe aj e muzikaqe p-o manuś aj p-o trujalipe, aj sar te labǎras len te barǎras o intuitìvo godǎveripe.

Logo MUS-E Napoli

MUS-E Napoli, Italy

Krlo e sako jekh ćhavesqe

www.mus-e.it

MUS-E Napoli si jekh asociàcia angazxome śeral e tiknença save ʒiven k-i marginalizàcia aj sociàlo pharipe. O aktivitète e asociaciaqe kerdǒn k-o òre e śkolaqe aj den kontribùcia vaś o ʒamavipe e integraciaqe kulturaqo prdal o kamipe e dombipnasqo aj partikular e muzikaqo. O MUS-E Itàlia del vast e imigranten, rroma aj gaʒe: kerdindoj buti khetanes te pinʒaren o dombipe aj kerel buti vaś i integràcia e tiknenqi and-I śkòla aj and-o dostipe.

SCgrandformat

Sons-Croisés, France

Te buxlăras o dźanglipe e terne artistenqo

www.sonscroisesasso.blogspot.be

Sons Croisés si jekh francikani asociàcia vazdime tal i dirèkcia e Jorge Chaminesqi. I asociàcia si but pinʒardi vaś laqe artistikane workśòpǎ save si thana but pinʒarde and-o muzikàlo ʒivipe e Parizesqo. O workśòpǎ si rezultàti jekhe artistikone eksperimentesqo kerdo bute berśença aj si dedikome e muzikantenqe save kamen te zorǎren penqe profesionàlo kompetènce. Po but sar 400 muzikàntǎ kotar sa o sundal lie kotor and-o workśopǎ save kamen te buxlǎren o ʒanipe e terne artistenqo aj te ʒamaven lenqe talènte k-o kontàkti avere muzikantença kotar aver kulturàlo tradìcie aj but lenθar kerde laćhi karièra k-o maśkarthemutno nivèli.

logo DNA

Union Romani, Spain

Kupate, śaj te keras les 

www.unionromani.org

E Spaniaqi Rromani Ùnia si jekh bi-raipnikani organizàcia, savǎqo res si te brakhel o hakaja e rromenqe. I Ùnia rromani kerel buti khetanes e Maśkarthemutne Rromane Uniaça vaś o pinʒaripe e rromenqe kulturaqo, sar jekh sumnal buti and-i globàlo kultùra. E Spaniaqi Rromani Ùnia si jekh autentìko rromani organizàcia, ande savi keren buti rroma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *