Kher

Music4ROM si jekh projèkti pe savo del love i Evroputni Komìsia aj savo vazdel o rromane mola vaś te phandel o kultùre maśkar penθe aj ka siklǎrel e tiknen prdal i muzìka. “I idèja palal o projèkti avili kotar o fàkti kaj, avdives, khonik na dikhel (ja na dikǎrel godi) kaj i klasìko muzìka butivar lias inspiràcia kotar i rromani muzìka. Sar gilavno, muzikànti aj siklǎrno, but berś kerdom stùdia pal i migràcia e rromenqi aj halǒvdom i dikhlǒver aj esenciàlo kontribùcia kaj akaja gudli aj barikani sel dias ande odoja so akharas evroputni klasìko muzìka. Akale projekteça, patǎl amaro ilo kaj but manuśa ka dikhen ćudaça aj śaj lośaça, o sumnakuno palmukhlipe e rromane muzikaqo aj sar akaja muzìka dia inspiràcia buten maśkar amare po bare kompozitòrǎ.” Kotor inkaldo kotar “Le sillon des Roms” Jorge Chaminé