Proiect

So vazdel o projekto

Kava projekto vazdel o prindźardipe, kreativiteta, toleranta thaj admiracie. O projekto ka vazdel i romane kultura thaj kerel konekcie buti avere kulturença te del vast e kohesia thaj i socialo incluzia. Kava projekto sikhavel sar i muzika śaj te ovel kotor katar e ćhavenqe edukacie.

 Web site prova 2Capture

So kerdilo pes

 

 • Katalog palal i romane muzika, baśalne thaj gilă
 •  “Master Class” vaś-e muzika e 16-to ternença : Rome thaj e gadje – baśalne save siklile paś-e bare baśalne thaj gilăbne.
 •  Siklăripnasqe sesia and-e śtar evropaqe thema (ke Italia, Rumunia, Slovakia thaj Ispania) te keras jekh metodologiqaqo lil e siklărnenqe.
 •  Jekh lil and-o savo sikhas sar te kerel pes baśalpnasqe instrumente e reciklaciaqo materialoça.
 •  Jekh lil e kulturaqe mediatorenqe so keren buti e romnença (romnja save isi len ćhave)
 •  Keras jekh siklăripnasqe programa e manuśenqe so sas inkludime ko kava projekto
 •  40-ćaso/saxati siklăripnasqe sesia e siklărnenqe, e mediatorenqe, socialo buternenqe thaj kodala so keren buti palal e kultura.
 •  Pres konferencia ko Bruksel
 •  7 evinemente ko localo thaj ko Evropaqe niveli thaj online seminară.
 •  Kerdilo pes thaj dine pes 7 video
 •  Butićhibenqo promocianalo materiali
 •  e-platforma thaj i gili e projektosqe agoresqe “ O Roma isi len talenti”

 

So anel o projekto:

 • Bare baśalne thaj artiste : David Benko, Roberto de Brasov, Jorge Chaminé, Carlo Dumont, Marius Mihalache, Paco Suarez; thaj oxto terne Roma thaj 8 gadje, savore baśalne.
 •  Karig 300 romane ćhave thaj ternexară and-ar 4 thema and-e Evropa.
 •  Karig 30 Romnja (daja)
 •  Minimum 30 siklărne, mediatoră thaj kulturaqe operatoră
 •  Karig 50 raja katar i primeria thaj asociacie save keren buti e romença.